1. „Чекмейт“ ООД
е частна фирма, е с регистрационен номер е 102895723, и адрес София, бул. „Васил Левски“ 68.

2. Настоящият уебсайт
„Чекмейт“ ООД е притежател на сайта www.sofialettings.com („Уебсайтът“). Чрез използването на Уебсайта вие, в качеството си на потребител, давате съгласието си да бъдете обвързани с настоящите условия, определящи достъпа ви до и използването на Уебсайта.

3. Собственост и използване на съдържанието
3.1 Всички текстове, данни, схеми, таблици, софтуер, видео, музика, звукови ефекти, графики, фотографии, илюстрации, художествено оформление, названия, лога, търговски марки, запазена марка на услугите и други материали, поместени на Уебсайта („Съдържанието“), както и всички права в него принадлежат на „Чекмейт“ ООД. Вие можете да извеждате Съдържанието от Уебсайта на компютърния екран, да отпечатвате отделни страници на принтера (но не и да ги фотокопирате), както и да съхранявате интересуващите ви страници в електронен вид на диск (но не на сървър или друг носител, свързан с компютърна мрежа) за ваша собствена употреба. Съдържанието не бива да бъде копирано, възпроизвеждано, публикувано на друго място, изтегляно, изпращано по пощата, тиражирано в електронните медии или разпространявано по други начини.

3.2 Вие се задължавате да не адаптирате, променяте или доразвивате части от Съдържанието на Уебсайта или да го използвате за цели, нямащи нищо общо с вашата собствена и некомерсиална употреба.

4. Незаконна употреба
Вие се задължавате да използвате този Уебсайт само за законосъобразни цели и по начин, който не нарушава или ограничава правото на използване на уебсайта от страна на трети лица. Към подобни действия се причисляват и случаите на агресивно поведение спрямо останалите потребители на сайта, разпространяването на материали с цинично или обидно съдържание и нарушаването на нормалното протичане на диалога.

5. Права върху интелектуалната собственост
5.1 Всички авторски права, търговски марки, права върху бази от данни и върху други видове интелектуална собственост, които биха могли да съществуват в Уебсайта и Съдържанието, остават притежание единствено на „Чекмейт“ ООД.

5.2 Търговските марки, запазената марка на услугите и логата, предоставени в този Уебсайт („Търговски марки“), са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на „Чекмейт“ ООД. Името на „Чекмейт“ ООД не бива да бъде използвано по какъвто и да е начин, включително реклама на Съдържанието, без изричното съгласие на „Чекмейт“ ЕООД.

6. Отговорност
6.1 Уебсайтът и Съдържанието се предоставят по модела „КАКТО Е“ и „КАКТО СЕ ПРЕДЛАГА“, поради което „Чекмейт“ ООД не дава гаранции за точността, актуалността, целостта и целесъобразността на Уебсайта и Съдържанието. Всички гаранции, включващи, но неограничаващи се до гаранциите за добро качество, целесъобразност, липса на посегателство, съвместимост, защитеност и точност са изключени от тези Условия, дотолкова, доколкото могат да бъдат обект на законодателни действия.

6.2 „Чекмейт“ ООД не носи никаква отговорност за загуби от всякакво естество, включително, но неограничаващи се до косвени или последващи загуби, както и за всякакви щети, произтичащи от загубата на възможността за употреба, на данни и печалби, независимо дали чрез договор, неправомерни действия и други, които загуби и щети са свързани по някакъв начин с използването на този Уебсайт.

6.3 „Чекмейт“ ООД се стреми да гарантира, че Съдържанието, поместено на Уебсайта, е актуално в момента на публикуването му. Съдържанието се предоставя само като информация и не трябва да се разчита на неговата автентичност. „Чекмейт“ ООД не поема и не носи отговорност за всякакви грешки, пропуски или подвеждащи данни, присъстващи в Съдържанието на този Уебсайт или на останалите уебсайтове, с които е свързан.

6.4 „Чекмейт“ ООД не дава гаранции, че в Уебсайта или Съдържанието няма да има временни паузи или грешки, че всички нередности ще бъдат отстранявани и че този Уебсайт или сървърът, който го предоставя, не съдържат компютърни вируси.

7. Лична неприкосновеност
Необходимо е да се запознаете с политиката на „Чекмейт“ ООД по отношение на личната неприкосновеност, в която са уточнени подробностите за това, какъв тип лични данни „Чекмейт“ ООД има право да събира от вас, когато посещавате Уебсайта, и по какъв начин „Чекмейт“ ООД може да съхранява и използва събраната информация, така че това да бъде съобразено със Закона за защита на личните данни и Директивата за личната неприкосновеност в електронните комуникации в България.

8. Промяна на Условията
„Чекмейт“ ООД си запазва правото да прави по свое усмотрение промени в Уебсайта или в Условията за употреба. Когато в Условията настъпят промени, „Чекмейт“ ООД ще ги публикува с пълни подробности в Уебсайта. Вашето непрекъснато използване на Уебсайта ще бъде знак за това, че приемате безрезервно променените Условия.

9. Юрисдикция
Условията за употреба са съобразени с българското законодателство и подчинени на юрисдикцията на българските съдилища.

10. Невалидност
Ако Условията за употреба или част от тях се окажат незаконосъобразни, невалидни, или по някакъв начин неприложими съгласно законите на дадена административна област или държава, на чиято територия се предвижда да бъдат прилагани, то в зависимост от степента, в която са незаконосъобразни, невалидни или неприложими, те ще бъдат отделени и изтрити, а останалите Условия ще се запазят и ще продължат да действат с пълна сила във въпросната административна област или държава.

11. Несъответствие
При наличие на несъответствие между настоящите Условия и сключено писмено споразумение между вас и „Чекмейт“ ООД, позицията на последната ще се счита за меродавна.

12. Обстоятелства извън контрола на фирмата
„Чекмейт“ ООД няма да носи отговорност за всяко нарушаване на Условията, дължащо се на обстоятелства извън контрола й.

13. Линкове
„Чекмейт“ ООД не носи отговорност за достъпността или съдържанието на уебсайтовете или материалите на трети лица, до които получавате достъп чрез този Уебсайт.

14. Изтегляне на файлове
Определени файлове със съдържание могат да бъдат изтегляни от Уебсайта в съответствие с Условията за употреба.

15. Контакти
Ако желаете да се свържете с „Чекмейт“ ООД относно Уебсайта или политиката й за лична неприкосновеност, можете да го направите по пощата или лично, на адрес бул. Витоша“ 112, София 1463, България, или на телефон 00359 2 852 70 86, а също и на имейл адрес info@sofialettings.com